[Epub] Sudbina i komentari By Radoslav Petković – Tkcleaningservices.co.uk

Sudbina i komentari Nekim udom je ova knjiga dugo bila van mog radara Sasvim slu ajno, na ao sam je u ediciji najboljih deset roamana koji su osvojili NIN ovu nagradu Prizna u da me naslov zaveo na pogre an put, mislio sam da je rije o nekoj es Svojim Poeti Kim, Tematskim, Idejnim I Ostalim Odlikama I Mogu Im Kontroverzama, Sudbina I Komentari Su Nesumnjivo Jedan Od Najva Nijih Srpskih Romana S Kraja Pro Log Veka, Knjiga Koja Obele Ava To Vreme Knjiga Sudbina I Komentari Je 2004 Godine Uvr Tena U Deset Najboljih Romana Nagra Enih Nin Ovom Nagradom. Nekada zapo nemo knjigu i ne ide nam Odlo imo je na polovini puta, nadaju i se da e nam u nekom drugom vremenu postati bliska Nakon nekoliko godina ponovo je uzmemo u ake Ovog puta itala ko putovanje zavr imo i budemo vidno razo arani, jer se ekanje, strpljenje i trud oko odlaganja nije isplatio Takav je slu aj bio sa mojim itanjem romana Sudbine i komentari Radoslava Petkovi a Sudbine i komenatari su prvi put objavljeni 1992 Ne samo da je roman bio nagra en Ninovom nagradom i nagradom Me a Selimovi , nego je i relativno brzo stekao status najva nijieg srpskog romana objavljenog devedesetih godina dvadesetog veka Knjiga je podeljena u dva dela Prvi deo prati Pavla Volkova, ruskog oficira srpskog porekla, na puta estviju u Trst s po etka 19 veka, dok je drugi deo oblikovan kao isposvest istori ara Pavla Vukovi a koji nakon Drugog svetskog rata poku ava da se razabere u komunisti kom sistemu Osim to se obojica nesre no zaljubljuju, obojica su zaintigirani sudbinom grofa or a Brankovi a, samoprozvanog ta re i Jedna vi eslojna knjiga, neobi ne strukture i izvanrednih misli koje odzvanjaju u pozadini kao neki eho U biti u pitanju je istorijsko delo u kojem jedan lik povezuje 18 19 i 20 vek Me utim knjiga nije samo istorijska, iako se saznaje mogo istorijskih injenica, ve i duboko egzistencijalna, i kao to re e Mihailo Panti , po prili no ljubavna Great book Whilst following the the naval career of Russian officer, Pavel Volkov, Petkovi writes a solid, standalone story of one man s rise and ultimately, his fall at the hands of those playing the exact same game Even though the story of Pavel being brought down by the devious and calculating Katarina is a simple one, it is part of a bigger web of intrigue of Petkovi manages to paint a living, breathing and scary Trieste where information is the real power during the Napoleonic wars Contemplating the futility of these wars, the reach of history both national, family and personal and the refus Ova knjiga je po mom skromnom mi ljenju jedna od najboljih knjiga na e knji evnosti.Ona na jedan skriven na in pri a pri u o tu noj sudbini jednog naroda i o svim gre kama koje su u injene i od strane tog naroda i ka tom narodu, koji je ba en, ba kao i junak romana na raskr e la i, ratnih brodova i puteva roba, ljudi i znanja kao i o nepokolebljivoj te nji da se o uva jedan krh identitet I read the English translation of this book.I have to say I enjoyed parts of it and overall I thought it was finally written It has a slow leisurely pace that I found oddly comforting Although as a story I liked it, I think I missed out too much of the hidden subtle meanings in this book because I m not familiar enough with Serbian history.The reason I say this is because a recurring image throughout is the historical character of Dorde Brankovic He is an important symbol throughout the story I also understood that one of the main themes was denial of personal destiny, but I couldn t really figure out how it all tied together I don t know if it s my own failing as a reader, or if the translation subtly changes the meaning of things, or that I can t catch all the intertextual refe


About the Author: Radoslav Petković

Radoslav Petkov rodjen je 1953 u Beogradu Objavio je romane Put u Dvigrad 1979,1997, Nagrada Milo Cnjanski Senke na zidu 1985,1994 Sudbina i komentari 1993, nagrade Me a Selimovi i Borbina nagrada za najbolju knjigu godine, NIN ova nagrada za najbolji roman godine , Savr eno se anje na smrt 2008, nagrada Borisav Stankovi Knjige pri a Izve taj o kugi 1989,1990,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top