[Epub] Sudbina i komentari By Radoslav Petković – Tkcleaningservices.co.uk

Sudbina i komentari Nekim udom je ova knjiga dugo bila van mog radara Sasvim slu ajno, na ao sam je u ediciji najboljih deset roamana koji su osvojili NIN ovu nagradu Prizna u da me naslov zaveo na pogre an put, mislio sam da je rije o nekoj esejistici Prijatno iznena enje je po elo ve sa prvim stranama, priznajem bilo je djelova koji su mi bili spori i dosadni, ali sve u svemu jedna fenomenalna, vi eslojna knjiga o sudbinama, hrabrosti i istoriji kao subjektivnoj impresiji onih koji je prou avaju. Svojim Poeti Kim, Tematskim, Idejnim I Ostalim Odlikama I Mogu Im Kontroverzama, Sudbina I Komentari Su Nesumnjivo Jedan Od Najva Nijih Srpskih Romana S Kraja Pro Log Veka, Knjiga Koja Obele Ava To Vreme Knjiga Sudbina I Komentari Je Godine Uvr Tena U Deset Najboljih Romana Nagra Enih Nin Ovom Nagradom Nekada zapo nemo knjigu i ne ide nam Odlo imo je na polovini puta, nadaju i se da e nam u nekom drugom vremenu postati bliska Nakon nekoliko godina ponovo je uzmemo u ake Ovog puta itala ko putovanje zavr imo i budemo vidno razo arani, jer se ekanje, strpljenje i trud oko odlaganja nije isplatio Takav je slu aj bio sa mojim itanjem romana Sudbine i komentari Radoslava Petkovi a Sudbine i komenatari su prvi put objavljeni 1992 Ne samo da je roman bio nagra en Ninovom nagradom i nagrado Nekada zapo nemo knjigu i ne ide nam Odlo imo je na polovini puta, nadaju i se da e nam u nekom drugom vremenu postati bliska Nakon nekoliko godina ponovo je uzmemo u ake Ovog puta itala ko putovanje zavr imo i budemo vidno razo arani, jer se ekanje, strpljenje i trud oko odlaganja nije isplatio Takav je slu aj bio sa mojim itanjem romana Sudbine i komentari Radoslava Petkovi a Sudbine i komenatari su prvi put objavljeni 1992 Ne samo da je roman bio nagra en Ninovom nagradom i nagradom Me a Selimovi , nego je i relativno brzo stekao status najva nijieg srpskog romana objavljenog devedesetih godina dvadesetog veka Knjiga je podeljena u dva dela Prvi deo prati Pavla Volkova, ruskog oficira srpskog porekla, na puta estviju u Trst s po etka 19 veka, dok je drugi deo oblikovan kao isposvest istori ara Pavla Vukovi a koji nakon Drugog svetskog rata poku ava da se razabere u komunisti kom sistemu Osim to se obojica nesre no zaljubljuju, obojica su zaintigirani sudbinom grofa or a Brankovi a, samoprozvanog potomka srpske srednjovekovne dinastije Brankovi.Hipoteti ki bih mogao da zamislim bestrasni glas nekog knji evnog kriti ara kako mi obja njava da su Sudbina i komentari bili u skladu sa trendovima tada nje proze i tada popularnog anra istorijske metafikcije Tako posmatrano, Petkovi evi romani su neka vrsta srpskog pandana romana Umberta Eka, Salmana Ru dija, Margaret Etvud i sl Sve je to lepo, ali ja sam sebi ni italac, briga me za svetske trendove i novine, meni je knjiga bila dosadna U itanju tragam da haluciniram, da me la u i da sanjarim, a te ko je sanjariti kada se prave ironijski otkloni, kada se knji evnost ne tretira kao istina, nego kao idejni koncept i kada se ne posve uje pa nja, onome to pokre e moju itala ku glad deskripciji, karakterizaciji likova i o u enju Tako je prvi deo oblikovan po ugledu na osamnaestovekovne avanturisti ke romane, ali bez zabavnih doga aja, zanimljivih likova i odgovaraju e atmosfere Umesto da autor barem proba da opi e oluju on mi je poturio pesmu Lukijana Mu ickog, a umesto da osmisli zanimljivog epizodnog junaka on mi je poturio Kortoa Maltezea, jer je sve to PO st MO derno Nadam se itao e da si imao mnogo interesatnije iskustvo sa ovom knjigom nego to je to bilo moje Ja sam se uglavnom dosa ivao brod je bio neudoban, glavni junak bez arma, predstave sveta vrlo blede i neodre ene, koncept me je smarao, jedino mi je Dositej Obradovi izamamio osmeh, jer njega ve odavno imam oblikovanog u glavi Drugi deo mi je bio jo otu niji ta re i Jedna vi eslojna knjiga, neobi ne strukture i izvanrednih misli koje odzvanjaju u pozadini kao neki eho U biti u pitanju je istorijsko delo u kojem jedan lik povezuje 18 19 i 20 vek Me utim knjiga nije samo istorijska, iako se saznaje mogo istorijskih injenica, ve i duboko egzistencijalna, i kao to re e Mihailo Panti , po prili no ljubavna Moram priznati da sam pojedine delove odugovla ila, da mi nisu prijali, ali sam zato tre i deo knjige progutala za jedno popodne i tra il ta re i Jedna vi eslojna knjiga, neobi ne strukture i izvanrednih misli koje odzvanjaju u pozadini kao neki eho U biti u pitanju je istorijsko delo u kojem jedan lik povezuje 18 19 i 20 vek Me utim knjiga nije samo istorijska, iako se saznaje mogo istorijskih injenica, ve i duboko egzistencijalna, i kao to re e Mihailo Panti , po prili no ljubavna Moram priznati da sam pojedine delove odugovla ila, da mi nisu prijali, ali sam zato tre i deo knjige progutala za jedno popodne i tra ila jo Posebno mi se dopada ta univerzalna ideja o vrtu, kao i davanje glasa nekim istorijskim i fiktivnim likovima Sve u svemu, delo koje se ne sme pesko iti Great book Whilst following the the naval career of Russian officer, Pavel Volkov, Petkovi writes a solid, standalone story of one man s rise and ultimately, his fall at the hands of those playing the exact same game Even though the story of Pavel being brought down by the devious and calculating Katarina is a simple one, it is part of a bigger web of intrigue of Petkovi manages to paint a living, breathing and scary Trieste where information is the real power during the Napoleonic wars C Great book Whilst following the the naval career of Russian officer, Pavel Volkov, Petkovi writes a solid, standalone story of one man s rise and ultimately, his fall at the hands of those playing the exact same game Even though the story of Pavel being brought down by the devious and calculating Katarina is a simple one, it is part of a bigger web of intrigue of Petkovi manages to paint a living, breathing and scary Trieste where information is the real power during the Napoleonic wars Contemplating the futility of these wars, the reach of history both national, family and personal and the refusal of one s own destiny, Volkov, begins to question not only the necessity of his mission but his place in the world itself, before making his ultimate decision Although interesting and well written, Destiny, Annotated could probably have done without the third of its three books Pavle Vukovi s notes Ending with Pavel Volkov s story would have been just fine Sva je prilika da e mi Sudbina i komentari biti omiljena knjiga 2020 a mo da i narednih godina to to sam za nju i Petkovi a saznao tek nedavno samo govori o zjape oj duhovnoj rupi koje nisam ni bio svestan To je ujedno i stra no i otre njuju e i uzbudljivo, po to ko zna koliko me jo skrivenih barem za mene knji evnih dragulja kao to je ovaj eka u budu nosti.U svakom slu aju praznina je popunjena, ponor premo en, lista pro irena a novo, dragoceno iskustvo ste eno. Ova knjiga je po mom skromnom mi ljenju jedna od najboljih knjiga na e knji evnosti.Ona na jedan skriven na in pri a pri u o tu noj sudbini jednog naroda i o svim gre kama koje su u injene i od strane tog naroda i ka tom narodu, koji je ba en, ba kao i junak romana na raskr e la i, ratnih brodova i puteva roba, ljudi i znanja kao i o nepokolebljivoj te nji da se o uva jedan krh identitet i koliko izazova stoji na tom putu Kao da i to koliko je ova knjiga skrajnuta, svedo i ba o istinitosti Ova knjiga je po mom skromnom mi ljenju jedna od najboljih knjiga na e knji evnosti.Ona na jedan skriven na in pri a pri u o tu noj sudbini jednog naroda i o svim gre kama koje su u injene i od strane tog naroda i ka tom narodu, koji je ba en, ba kao i junak romana na raskr e la i, ratnih brodova i puteva roba, ljudi i znanja kao i o nepokolebljivoj te nji da se o uva jedan krh identitet i koliko izazova stoji na tom putu Kao da i to koliko je ova knjiga skrajnuta, svedo i ba o istinitosti njenog sadr aja I read the English translation of this book.I have to say I enjoyed parts of it and overall I thought it was finally written It has a slow leisurely pace that I found oddly comforting Although as a story I liked it, I think I missed out too much of the hidden subtle meanings in this book because I m not familiar enough with Serbian history.The reason I say this is because a recurring image throughout is the historical character of Dorde Brankovic He I read the English translation of this book.I have to say I enjoyed parts of it and overall I thought it was finally written It has a slow leisurely pace that I found oddly comforting Although as a story I liked it, I think I missed out too much of the hidden subtle meanings in this book because I m not familiar enough with Serbian history.The reason I say this is because a recurring image throughout is the historical character of Dorde Brankovic He is an important symbol throughout the story I also understood that one of the main themes was denial of personal destiny, but I couldn t really figure out how it all tied together I don t know if it s my own failing as a reader, or if the translation subtly changes the meaning of things, or that I can t catch all the intertextual references because of my lack of familiarity Overall, I just felt that I was missing one crucial piece of the puzzle that would wrap everything together.But the book got me thinking, and that s always a good thing


About the Author: Radoslav Petković

Radoslav Petkov rodjen je 1953 u Beogradu Objavio je romane Put u Dvigrad 1979,1997, Nagrada Milo Cnjanski Senke na zidu 1985,1994 Sudbina i komentari 1993, nagrade Me a Selimovi i Borbina nagrada za najbolju knjigu godine, NIN ova nagrada za najbolji roman godine , Savr eno se anje na smrt 2008, nagrada Borisav Stankovi Knjige pri a Izve taj o kugi 1989,1990, Andri eva nagrada i ovek koji je iveo u snovima 1998,1999, Vitalova nagrada za knjigu godine , i knjige esejisti ke proze Ogled o ma ki 1995 , O Mikelan elu govore i 2006 , Vizantijski internet 2007.Prevodio je sa engleskog estertona, Tolkina, Defoa i Stivensona.Pri e Radoslava Petkovi a nalaze se u nekoliko antologija objavljenih u zemlji i inostranstvu.Od avgusta 1993 godine autor je Vremena knjige , a od septembra 1996 Stubova kulture.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top