[Ebook] ↠ Zelenbabini darovi Author Ivana Nešić – Tkcleaningservices.co.uk

Zelenbabini darovi Prikaz na blogu Prikaz na blogu Pa ba je lepa knjiga Nepretenciozna, du u dala za nostalgi ne odrasle mojih godina, inteligentna, sa asocijacijama na bajke i uvene romane recimo dijalog Zavi e i tate je a odmah priziva Strica na drvetu, a Nikolicu i uju pod drvetom onako gejmenovski kori enim, duhovita Meni je, istina, dra e bilo kad se duhovitost ispoljavala kroz govor i aktivnosti likova nego kroz pi eve komentare, ne zato to bi ovi drugi bili manje duhoviti nego zato to me takvo komentarisanje udaljava od pri e, Pa ba je lepa knjiga Nepretenciozna, du u dala za nostalgi ne odrasle mojih godina, inteligentna, sa asocijacijama na bajke i uvene romane recimo dijalog Zavi e i tate je a odmah priziva Strica na drvetu, a Nikolicu i uju pod drvetom onako gejmenovski kori enim, duhovita Meni je, istina, dra e bilo kad se duhovitost ispoljavala kroz govor i aktivnosti likova nego kroz pi eve komentare, ne zato to bi ovi drugi bili manje duhoviti nego zato to me takvo komentarisanje udaljava od pri e, razdvaja od likova A likovi su izuzetno simpati ni Prosledila sam je potomku i ivo me zanima kako e je do iveti i ta e u njoj prona i Vo En Eljom Da Spase Svet, Ali Ne Sasvim Li En Sebi Nih Motiva, De Ak Po Imenu Mika Prolazi Kroz Udesne Svetove I Neobi Na Isku Enja Svaki Iz Svog Razloga, Mika I Maljutak Zavi A Zati U Se U Slu Bi Kod Zelenbabe, Starice Velikih Mo I I Tajanstvenog Porekla Ho E Li De Ak I Maljutak Uspeti Da Se Izbore Sa Mo Nim Mitskim Bi Ima I Da Doka U Da Zaslu Uju Tajanstvene Zelenbabine Darove Udesna Pri A O Magijskim Bi Ima, Ljudskom Svetu I Njihovom Spajanju I Razdvajanju Ma Tovito, Zabavno, Stra No I Sme No Istovremeno Prava Fantastika Za Decu, U Kojoj E U Ivati I Odrasli Ljiljana Pe Ikan Lju Tanovi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top