Donjodravska obala MOBI Û Hardcover

Donjodravska obala Donjodravska obala roman je kojim je, kako je ve primje eno, Osijek dobio svog Tribusona, svoje Grlom u jagode , vremenski smje tene malo unatrag, u ne tako atraktivnegodine pro log stolje a u siroma nom, radni kom naselju uz obalu Drave Roman precizno o ivljava Osijek toga vremena, atmosferu, njegove stanovnike, lokacije, navike i na in ivota, ali i jezik koji se podosta razlikuje od njegove suvremene varijante U Hedlovom romanu, naime, slu a se Glas Amerike a ne Radio Luxembourg, dok je predmet udnje tranzistor, a ne gramofonRoman je to koji se uklapa u dionicu proze koja tematizira odrastanje, jednim dijelom svakako i poluautobiografski, to nam jasno daju do znanje obiteljske fotografije autora na kraju knjige Premda se u romanu radi o obitelji Kenig nekada, dakako K nig , posve je sigurno da je u nju Hedl upleo podosta atmosfere i likova svoga vlastitog odrastanja Pripovjeda je dje ak Dado i roman zapo inje kao topla, le erna i sugestivna pri a o tzv malim ljudima, njihovoj svakodnevici, onoj koju ne bilje e velike povijestiNo, u toj Donjodravskoj ulici brojlikovi, a posebno Dadina folksdoj erska obitelj, itekako su obilje eni velikom povije u, na na in koji sjajno sublimira Dadina omama Justa, ina e jedan od najva nijih i najsna nijih likova u romanu Rat je jako gadna stvar, a za one koji ga izgube mir je jo goriObitelj Kenig je obitelj individualaca, to su i dje ak Dado i njegov otac koji unato svemu vjeruje u pravdu i po tenje, ali prije svega omama Justa, sjajno karakterizirana majka hrabrost koja je u ratu izgubila mu a i sinove, ali nije snagu, duh i vitalnost Temom sudbine njema kih obitelji nakonsvjetskog rata bavili su se i drugi pisci, me utim Hedlova je metoda pone to druk ija svakodnevica je tu va nija od ideologije, ivot te e naizgled normalno i mirno, ak i kad zapne od toga likovi ne rade velike drame, jer ih pokre e volja za pre ivljavanjem Dje ak Dado, primjerice, sve do polaska u kolu uop e ne zna da je njegovo ime njema ko Hedl na toj svojoj donjodravskoj adresi uspijeva ocrtati aroliku galeriju likova vojna lica, doseljenike, u itelje, biv e partizane i sva ta se me u njima doga a brakovi, preljubi, trudno e, poku aj bijega preko granice , pa oni nisu tek kulise za obitelj koja je u centru pozornosti Pomo u svih njih sjajno je, gotovo filmski napeto i dramati no, prikazan nestanak jedne adrese, jednog vremena koje se simboli ki prekida i gubi u vatrenoj stihiji osje ke Ko are Jagna Poga nik


About the Author: Drago Hedl

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Donjodravska obala book, this is one of the most wanted Drago Hedl author readers around the world.10 thoughts on “Donjodravska obala

  1. says:

    Roman Donjodravska obala prati ivot dje aka Dade i njegove obitelji pedesetih godina pro log stolje a u Osijeku Kroz pri u se isprepli u crtice iz ivota siroma nih ljudi onog doba, zgode i nezgode koje do ivljavaju Dado i njegovi prijatelji te one ozbiljnije stvari, te ak ivot njema kih obitelji u Osijeku komunisti ke Jugoslavije nakon poraza Njema ke u 2 svjetskom ratu.Pri u nam pri a Dado, koji najvi e opisuje svoju obitelj, majku, oca i baku omamu Omama je jeda


  2. says:

    ocjena 3 je samo zato jer je moj grad, ina e bi bila puno manja hedl jednostavno ne zna do arati osijek ne zna do arati donji grad i donjodravsku obalu.


  3. says:

    Roman s autobiografskim elementima o djetinjstvu pedesetih u Osijeku Ispri ano toplo, ljudski s dosta nje nog humora i ljubavi prema gradu u ne tako sjajnim vremenima za obitelj Kenig Realno, plasti no, duhovito Likovi su karakterizirani genijalno, toplo i ljudski, s meni najdra im likom, omamom Justinom Likovi su upravo takvi dje aku Dadi ostali u sje anju, jer je Dado vidio onako kakav je i sam bio, dobro, neiskvareno dijete Pri a je ispri ana o ima i osje ajima dje


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top