[BOOKS] ✭ Šapudl ✷ Pavao Pavličić – Tkcleaningservices.co.uk

Šapudl Amazing Book, Apudl By Pavao Pavli I This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Apudl, Essay By Pavao Pavli I Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You Nikad ne u otvoriti vrata u apudlu Kao to je dvori te nestalo kad sam ja iz njega oti ao, pa nemam dokaza da je ono doista postojalo, tako je nakon nekog vremena nestala i ulica, pa na kraju i sam grad Vukovar je za mene bio itav apudl, tako sam ga osje ao, a sad ga vi e nema, kao to nema ni apudla Upravo u doba kad sam pisao ovu knjigu, on je nestao Po eo sam pisati zato to se u mojoj ulici pa ni u mome gradu nikad ni ta zna ajno nije dogodilo, u elji da i grad i ulicu u inim z Nikad ne u otvoriti vrata u apudlu Kao to je dvori te nestalo kad sam ja iz njega oti ao, pa nemam dokaza da je ono doista postojalo, tako je nakon nekog vremena nestala i ulica, pa na kraju i sam grad Vukovar je za mene bio itav apudl, tako sam ga osje ao, a sad ga vi e nema, kao to nema ni apudla Upravo u doba kad sam pisao ovu knjigu, on je nestao Po eo sam pisati zato to se u mojoj ulici pa ni u mome gradu nikad ni ta zna ajno nije dogodilo, u elji da i grad i ulicu u inim zna ajnima onim to u napisati Sada je druga ije pred onim to se u mojoj ulici i u mome gradu zbilo, svako je pisanje bezna ajno


About the Author: Pavao Pavličić

Pavao Pavli i ro en je 16 kolovoza 1946 godine u Vukovaru gdje je zavr io osnovnu kolu i gimnaziju Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je poredbenu knji evnost i talijanski jezik, a doktorirao je 1974 tezom iz podru ja metrike Sesta rima u hrvatskoj knji evnosti.Od 1970 g zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je i danas redoviti profesor na Odsjeku za komparativnu knji evnost Knji evni i znanstveni interesi kod njega su podjednako zastupljeni i isprepli u se Kao znanstvenika, Pavli i a zaokupljaju teme iz starije hrvatske knji evnosti i literarne teorije Iz tog podru ja objavio je ve i broj rasprava i nekoliko knjiga Rasprave o hrvatskoj baroknoj knji evnosti, 1979, Knji evna genologija, 1983, Stih u drami, drama u stihu, 1985, Sedam interpretacija, 1986, Poetika manirizma, 1988, Stih i zna enje, 1993, Barokni stih u Dubrovniku, 1995.Knji evnu karijeru zapo eo je kao novelist i izdao je tri knjige pripovijedaka La a od vode, 1972, Vilinski vatrogasci, 1975, Dobri duh Zagreba, 1976, te dvadesetak romana Plava ru a, 1977, Stroj za maglu, 1978, Umjetni orao, 1979, Ve ernji akt, 1981, Slobodni pad, 1982, Trg slobode, 1986, Rakova djeca, 1988, Koraljna vrata, Diksilend, Kruh i mast,1996Neraskidiva veza Pavli i eva znanstvenog i knji evnog interesa mo e se i pro itati iz njegovih romana Naime, gotovo svi njegovi glavni junaci imaju nekakve veze s njegovim zvanjem Tako u romanu Koraljna vrata filolog odlazi na Lastovo pregledati stare spise me u kojima e prona i dva izgubljena pjevanja Gunduli eva Osmana U Rupi na nebu glavni lik je prevoditelj Pavli i je prevodio talijanske dolcestilnoviste koji otkriva zagreba ke gornjogradske podzemne hodnike, a u njegovom posljednjem romanu Numerus clausus u sredi tu pozornosti je student knji evnosti kao pripovjeda i njegov prijatelj, student medicine.Ve u Pavli i evoj novelisti koj fazi tre a zbirka pripovjedaka Dobri duh Zagreba primije ena je stanovita promjena u njegovom pisanju koja je postala njegova trajna odlika mije anje fantastike i postupaka karakteristi nih za kriminalisti ki roman Naime, u osnovi ve ine Pavli i evih romana je struktura enigme, a fantasti ne elemente koristi pri stvaranju zapleta Osim strukture enigme i fantasti nih elemenata, u njegovim romanima uo ljivi su i postupci karakteristi ni za tzv zabavnu knji evnost dinami na fabula puna neo ekivanih obrata , jednostavan izraz, plo ni likovi, odnosno likovi svedeni na funkcije koje imaju u strukturi zapleta.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top