Hardcover î Psihopatologija Epub Û

Psihopatologija Drugo, dopunjeno i obnovljeno izdanje ud benika Psihopatologija, u usporedbi s prvim, ima vrlo zna ajna sadr ajna i tehni ka pobolj anjaunesene su i opisane promjene u klasifikacijskim sustavima koji se nalaze u DSM goddodani su opisi najnovijih istra ivanja povezanih sa psihijatrijskim poreme ajima osobito rezultati genetskih i neuroslikovnih istra ivanja S S au knjigu su uvr teni novi epidemiolo ki podatci i pojavnosti psihijatrijskih entitetapro ireni su prilozi knjizi rje nik psihopatologije, kazalo pojmova i popis literature te su dodane nove slike i grafi ki prikaziu tekst je dodan veliki broj primjera i vinjeta u kojima se prethodno razra en teorijski sadr aj prikazuje na slu ajevima iz praksepove an je broj klju nih rije i koje prate svako poglavlje i ili su one pone to dopunjene izmijenjene ina kraj svakog poglavlja dodan je sa etakKnjiga je podijeljena u tri dijela U prvom, op em dijelu knjige govori se o povijesti prou avanja psihopatologije, o paradigmama i modelima u psihijatriji, klasifikacijama psihi kih poreme aja, istra ivanjima u podru ju psihopatologije te o razli itim na inima procjene psihi kih poreme aja i oboljenjaU drugom su dijelu Op a psihopatologija psihi ki simptomi detaljno opisani i razja njeni psihi ki simptomi koji su sastavni dio psihi kog poreme aja i ili oboljenja Svi simptomi opisani su u svojim veoma razli itim pojavnim oblicima, ilustrirani su mno tvom primjera iz klini ke prakse, a uklopljeni su i u vrlo jasne sa ete definicije poreme aja u kojima se pojavljujuU tre em dijelu Specijalna psihopatologija psihi ki poreme aji i bolesti rije je o vrlo detaljnom i temeljitom opisu uloge naslje a i okoline u nastanku i odr avanju psihi kog poreme aja bolesti, prikazu teorija i modela koji ih obja njavaju, opisu klini ke slike i diferencijalne dijagnostike I u ovom se poglavlju nalazi veliki broj primjera iz autorove klini ke prakseKnjiga je pisana po ugledu na najsuvremenije ud benike iz ovog podru ja cjelokupan je tekst vrlo sustavno organiziran i strukturiran i to tako da se pojedine skupine sadr aja opisi psihi kih simptoma ili psihi kih poreme aja bolesti iznose po sli nom obrascu, to olak ava itanje teksta i snala enje u njemu Zahvaljuju i jasnim i izdvojenim definicijama, prikazima velikog broja klini kih slu ajeva, sa etcima i klju nim pojmovima tekst je metodi ko didakti ki izvrsno sredstvo za u enje iznesenoga gradiva Osim toga, rje nik pojmova iz podru ja psihopatologije, koji se nalazi na kraju knjige, iznimno je koristan na in sistematizacije i sa imanja itava teksta Na kraju knjige je Kazalo autora i Kazalo pojmova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top