Seme mraka PDF/EPUB Û Paperback

Seme mraka Iris je doma ica i majka troje dece koja ivi u tipi no disfunkcionalnoj porodici Njena starija erka Dijana prekinula je kontakt s porodicom nakon to je rodila dete u etvrtom razredu srednje i sa de kom oti la u Hamburg Mla a Julija, kojoj su roditelji kupili stan u gradu da ne bi dugo putovala do kole, pose uje porodicu samo kada joj otac to izri ito naredi I dok on, sve vi e izlo en stresu na poslu, utehu nalazi u alkoholu i mla im ljubavnicama, emocionalno zapostavljana Iris uglavnom je zaokupljena prelistavanjem crne hronike i brigom o desetogodi njem sinu LukiKada pro ita vesti o jednom, a potom i drugom silovanju, koja su se desila u gradu, Iris po inje da sumnja u svog mu a u to vreme nije bio kod ku e, a vratio se krvave ode e, sa ogrebotinama na telu Da li je njen Sa a monstrum o kome ceo grad pri a Ophrvana strepnjom, Iris doslovno i ekuje slede e silovanje, ivot joj se pretvara u pakao, a kona no otkri e istine stra nije je od svega to je mogla zamisliti


About the Author: Iva Kolega

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Seme mraka book, this is one of the most wanted Iva Kolega author readers around the world.10 thoughts on “Seme mraka

 1. says:

  Evo me, sjedim i gledam kroz prozor praznog i tupog pogleda Pro itala sam knjigu u dva navrata i cijelo mi se vrijeme vrzma po glavi Razmi ljam to je od svega u knjizi stvarno, a to je spisateljica nadogradila Do la sam do zaklju ka da sve to je obitelj iz knjige pro la u na em dru tvu je stvarno, ali se o tome ne govori i zato toliko okiranih itatelja Odustajanje


 2. says:

  Kava.Cigareta.Crna kronika.Ne zvu i ba kao idealna jutarnja rutina Ali nekome je to sve to ima Netko mora uz prvi gutljaj kave i prvi dim cigarete pro itati grozne vijesti da bi sam sebe zavarao i pomislio kako je u njegovom ivotu jo i dobro, s obzirom na sve probleme koji mu e druge ljude Iris koristi crnu kroniku kako bi zamaglila svoju stvarnost, jer ljudima koji su im


 3. says:

  RomanSjeme tameroman je za koji mi je ak nekoliko ljudi reklo da ga jednostavno nisu mogli dovr iti Da je prete ak, u smislu da tema romana nije za sva iji eludac Jedna prijateljica rekla mi je kako ga je doista eljela pro itati, ali da se nije mogla natjerati da ga izgura do kraja Na pitanje za to, rekla je da joj je, kao majci malog djeteta, roman bio prestra an Nije se usudila


 4. says:

  Iris je ku anica i majka troje djece Njezina obitelj daleko je od savr enstva i od onog to bi se smatralo normalnim Njezina starija k i Diana rodila je u etvrtom srednje, odselila s de kom u Njema ku i gotovo prekinula svaki kontakt s obitelji Mla a k i Julija se koluje u drugom gradu, dolaze i u obiteljski dom samo kad mora Njezin suprug, Sa a, u vje itom je stresu zbog posla, a utjehu


 5. says:

  Seme mraka nije tek jedan u nizu klonova Devojke iz voza i sli nih romana, ve delo koje pose e za anrovskom matricom, modifikuje je i progovara o temama koje mnogi pisci izbegavaju i koje se jo uvek do ivljavaju kao tabu Iva Kolega ne zadovoljava se ponavljanjem postoje ih obrazaca Iako je najavljen sintagmom psiholo ki triler , roman Seme mraka je vi e studija likova nego tipi ni whodunit Miste


 6. says:

  Znam da je ispirirano istinitim dogadajima i to ga cini jos mucnijim Svega je previse, ne u losem smislu, ali jednostavno je pretesko uopce doci do kraja ovakve knjige Svaka cast na hrabrosti napisati nesto ovakvo Meni je ipak bilo malo prepotresno Mnoge su me situacije naljutile, neke likove jednostavno ne mogu razumijeti, ali valjda to tako bude Preporucam procitati, ali pripremite se.


 7. says:

  Wow What to say I just finished reading this book which left me completely speachless Its easy written, reader follows few days in family T., each day described and lived as one of the family members husband Aleksander short Sa a Sasha , wife Iris, older daughter Diana, younger daughter Julia and the youngest, brother Luka Every day is told in I form, but the storyteller changes.Iva writes about dark topics, no


 8. says:

  okantno, te ko, potresno i na alost realno Te ko je uop e zamisliti da na svijetu ima ljudi i obitelji koje zaista vode ovakav ivot i imaju ovakve sudbine itaju i knjigu, u nekim momentima, doslovno sam razroga ila o i i u nevjerici lagano imala onaj isusebo e izraz lica Odre eni likovi, zbilja su me poprili no naljutili svojim pona anjem, stavom i razmi ljanjem ovjek se zapita kakvi smo mi to ljudi i koliki je zapravo


 9. says:

  Za ovu knjigu treba imati stvarno jak zeludac


 10. says:

  je najobi nija ku anica koja dane provodi brinu i o mu u Sa i i sinu Luki Brinula bi ona i o k erima, ali Diana se odselila u Njema ku s de kom i djetetom, a Julija ide u kolu u drugom gradu U me uvremenu pu i i surfa Internetom Ne radi, jer Sa a brine o obitelji i donosi hranu na stol Sa a skrbi za obitelj Ali, Sa a pije I Sa a ima ljubavnice.Sa a voli biti glava obitelji, voli biti glavni, voli upravljati svime, pa ak i enom i djeco


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top