!!> Epub ➥ Memoirs of a Janissary ➤ Author Konstanty Michaowicz – Tkcleaningservices.co.uk

Memoirs of a Janissary Okumas zevkli bir kitapt Dev irme bir S rp yeni erinin hat ralar na yer verilen kitapta her ne kadar yeni erinin baz tespitleri tart maya a k olsa da zellikle Trabzon un fethi ve T rklerin sava taktikleri ile ilgili tespitleri takdire ayan Kitap 49 b l mden olu uyor ve bu b l mlerin hepsi birbirinden ba ms z yi okumalar dile iyle.Puan m My rating 4 y ld z 4 stars T rkiye de h l devam eden bir adet vard r Ne zaman padi ah n yerini alacak olan iki birader birbirleriyle sava sa yeni erileri arkas na alan, onlar n sayesinde saltanat da ele ge irir Oysa sava n Download Memoirs Of A Janissary By Konstanty Michaowicz Thegreatwallonline.us Best Book, Memoirs Of A Janissary By Konstanty Michaowicz This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Memoirs Of A Janissary , Essay By Konstanty Michaowicz Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You Kitab n ns z nde bahsedilen di er hat ralar n o unu okumu tum Kitaba an hat ra olarak bakt m zda di erlerinin yan nda zay f kal yor Kitap ns zde belirtildi i gibi orduda r tbeli asker olarak yer alabilmek i in yaz lm , Leh ve ek h k mdarlara sunulan bir risale olsa gerek San r m Arnavut lideri skender Bey den bahsedilmesi ns z yazar nda komutanl k d ncesini akla getirmi Bence d nmenin d nmesinin ne kadar yararl i ler ba arabilece ine rnek olarak eklenmi bir paragraf Yazar yeni eri imi ama dev irmeler T rk ailelerinin yan na verilmeye Fatih devrinde ba lad ndan Osmanl tarihi, din bilgisi ocakta ya ayanlar n anlatt , yalan yanl hat rlad kulaktan dolma bilgiler olsa gerek Yeni eri oldu undan ve san r m hep k lada kald ndan T rkler hakk nda da bilgi veremiyor Bir iki sava hakk nda birinci a zdan bilgi veriyor, ama ok da nemli ayr nt lara de inmiyor D nmenin d nmesi olarak Hristiyan devletleri askeri olarak sava mak istedi inden sava lardaki ufak rol n de tamam yla es ge mi T rk vakayinamelerinde Belgrad ku atmas n n ba ar zl k sebebi olarak yeni erilerin isteksizli i olarak g sterildi ini hat rl yorum da bu hat rada b yle bir eyden s z edilmemesi kayda de er.II Mehmet in Hristiyanlara verdi i s zleri tutmad ndan s z ed really fun to read.notes at the back of the book are very accurate. ok daha fazlas ni bekledi im i in bu 3 y ld z kendime verdim diyebilirim Yeni erinin g nl k ya am ndan kesitler ummu tum Daha ok sava stratejileri, fetihler ve fetih sonras zerine kurulu bir an lar toplulu u B l mler halinde yaz lmas okumay kolayla t r yor Yazar n gerek kulaktan dolma bilgileri do ru kabul etmesi, gerek d nmeli i gere i kendini bazi s rlar veriyormu gibi ya da baz bilgileri arp tarak yazmas a rt c de il ns z ve b l m so Rounding this up to 4 stars It s an interesting perspective with some worthwhile tidbits His historical summaries are a little inaccurate okay, sometimes a lot inaccurate , but there aren t too many first hand accounts at least in English from this time and place, so it s valuable if you go into it knowing it was written for what we d today call propaganda purposes The author was a Serb captured by the Turks as a boy and forced into their military system Later, the garrison he was at surrendered to the Hungarians and he rejoined the Christians His purpose in writing this was to encourage the Christian kingdoms to unite against the expanding Ottoman Empire, and he included an insider s suggestions for how to defeat them on t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top